ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು 24-06-2016ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ