ಮೈ.ವಿ.ವಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ