2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಅಂತರ ವಲಯ ಪುರಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ