ಮೈ.ವಿ.ವಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಸ್ಥಿಲ್ ವ್ಹಿಡ್ ಕಟರ್ ಯುಜಿಡಿ-10 ಮತ್ತು ನೈಲಾನ್ ರೋಪ್ ಬಂಡಲ್ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ