ಮೈ.ವಿ.ವಿಯ ಸಂಶೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್(ಎಂ.ಎಸ್. ಆಫೀಸ್) ತರಗತಿಗಳನ್ನು ವಿ.ವಿ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ