ಮೈ.ವಿ.ವಿ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ವಿ.ವಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ (ಎಂ.ಎಸ್. ಆಫೀಸ್) ತರಬೇತಿ