2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ Even Semester ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ