ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ನೈಲಾನ್ ರೋಪ್ ಬಂಡಲ್‍ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ