ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ : ಸ್ನಾತಕ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 31-12-2018ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ