ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಯ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2018ಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಷಯದ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ