ಕಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ SERB-DST ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರ್ಹಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ