2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶ

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 2017ರ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 2017ರ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ಕೆಟಗರಿ-1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷೃತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ 2017ರ ಪವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಷೃತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ 2017ರ ಪವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೃಪಾಂಕ ನೀಡಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ 2017ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷೃತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ