ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಶೋಧಕರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 31-03-2018ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತೆ

ಕಲಾ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಶೋಧಕರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಶೋಧಕರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಶೋಧಕರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಶೋಧಕರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
ಕಾನೂನು ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಶೋಧಕರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ