2ನೇಯ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ