ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಶುಭ ಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 

ಡಾ. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ. ಎಸ್. ಸತೀಶ್ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
ಡಾ. ಎಂ. ವೈ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು