ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ವಿ. ರವಿಶಂಕರ್ ರೈ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು, ಆಹಾರ  ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ವಿಷಯ ತರಬೇತಿ,

DST - PURSE ( PROMOTION OF UNIVERSITY RESEARCH AND SCIENTIFIC EXCELLENCE)program

ಡಾ. ಶುಭ ಗೋಪಾಲ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
ಡಾ. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ. ಎಸ್. ಸತೀಶ್
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
ಡಾ. ಎಂ. ವೈ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು