5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕಾಂ. ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ