ಡಾ. ಪ್ರತೀಬಾ ಮೊದಲಿಯಾರ್

ಡಾ. ಪ್ರತೀಬಾ ಮೊದಲಿಯಾರ್
ಹುದ್ದೆ   ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ  mudliar_pratibha@yahoo.co.in
ದೂರವಾಣಿ  +91-821-2419802
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ M.A, Ph.D, D.litt, Dip in Translation
 ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ  Modern & Medical Hindi Poetry, Functional Hindi & Translation Mahila Lekhan(Gender Studies), Comparatives Studies, Hindi Journalism, Indian Culture.
ಸ್ವವಿರ 

Click here to view profile

Click here to view Hindi Version