ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಪ್ರತೀಬಾ ಮೊದಲಿಯಾರ್
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ. ಎಂ. ವಾಸಂತಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಡಾ. ರೇಖಾ ಅಗರವಾಲ್ – ಎಂಎ. ಎಂಫಿಲ್, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

Secilaisation – Feminism, Modern Poetry, Medieval Poetry, Fiction

 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಶ್ವಿನಿ.ಕೆ - ಎಂಎ. ಎಂಫಿಲ್, ಬಿ.ಇಡಿ. ಕೆ-ಸೆಟ್

Specialization – Children’s Literature, Fiction, translation

 

ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಆರ್ - ಎಂಎ. ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ, ಕೆ-ಸೆಟ್

Specialization – Comparative Literarure, Fiction,Translation, Functional Hindi