ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3, 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಸಿ.ಎ. ಕೋರ್ಸಿನ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ Makeup ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ