ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

A


B


C


D


E


  • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಹು-ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ(EMRC)

I


  • ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ

K


O


  • ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ

S


T