ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ