ವಿಶೇಷ/ಪರಿಣಿತಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು

Change of Address of the Institutions offered Specialized Courses through recognition of University of Mysore notification dated : 29-08-2018
 
Change of Address of the Instituions offered Specialized Courses through recognition of University of Mysore
 
B.Sc. (Honors) in Agricultural Science and Technology/Horticulture Science and Technology ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರು ಬಗೆಗೆ
 
ವಿಶೇಷ/ಪರಿಣಿತ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
 
ವಿ.ವಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷ/ಪರಿಣಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
UGC-Specification of Degrees-Change of Nomenclature for Specialized Courses run by University of Mysore ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
Non-Recognition of any Private Education Institution offering Specialized Program out the University Judisdiction Notification
 
Appendix-I for application for grant of Recongniton under section 66 of the Karnataka State University Act 2000
 
Click to view statutes for specialized Programmes