ವಿಶೇಷ/ಪರಿಣಿತಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು

Change of Nomenclature for Specialized Courses run by LIsaa School of Design
 
Change of Address of the Institutions offered Specialized Courses through recognition of University of Mysore notification dated : 29-08-2018
 
Change of Address of the Instituions offered Specialized Courses through recognition of University of Mysore
 
B.Sc. (Honors) in Agricultural Science and Technology/Horticulture Science and Technology ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರು ಬಗೆಗೆ
 
ವಿಶೇಷ/ಪರಿಣಿತ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
 
ವಿ.ವಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷ/ಪರಿಣಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
UGC-Specification of Degrees-Change of Nomenclature for Specialized Courses run by University of Mysore ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
Non-Recognition of any Private Education Institution offering Specialized Program out the University Judisdiction Notification
 
Appendix-I for application for grant of Recongniton under section 66 of the Karnataka State University Act 2000
 
Click to view statutes for specialized Programmes