ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸುರೇಶ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ.ಹೆಚ್.ರಾಜಶೇಖರ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ.ಕೆ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
ಡಾ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ.ಎಂ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು