ಕೋರ್ಸ್(ವಿಷಯಗಳ) ವಿವರ

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಧಿ
1 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ  2 ವರ್ಷಗಳು
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ (ಸ್ವಯಂ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ)  2 ವರ್ಷಗಳು
3.ಎಂ.ಫಿಲ್   1 ವರ್ಷ