ಸಂಪರ್ಕ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ,
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2419658
ಕಛೇರಿ : 0821-2419657