ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು 2018ನೇ ಸಾಲಿನ National Institutional Ranking Frameworkಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ