ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಎಂ.ಆರ್. ಗಂಗಾಧರ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು