ಪಿಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್‌ವರ್ಕ್‌ ತರಗತಿಗಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ