ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್(ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದ್ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 3