ಡಾ. ಗೋಪಾಲ ಮರಾಠೆ

ಡಾ. ಗೋಪಾಲ ಮರಾಠೆ
ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಈ-ಮೇಲ್gmarathe@sbcglobal.net
ದೂರವಾಣಿ  +91-9686423624
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ  ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರVascular Inflammation