ಡಾ. ಕೆ. ಕೆಂಪರಾಜು

ಡಾ. ಕೆ. ಕೆಂಪರಾಜು
ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಈ-ಮೇಲ್  kemparaj@biochemistry.uni-mysore.ac.in
ದೂರವಾಣಿ   +91-821-2419625
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ   ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ  Venom pharmacodynamics, including effect on Immune cells, Mechanism of NETosis, Thrombosis and Hemostasis, and Extracellular matrix Biology
ಸ್ವವಿರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ