ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಕೆ. ಕೆಂಪರಾಜು

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಗೋಪಾಲ ಮರಾಠೆ. ಕೆ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು UGC BSR Faculty Fellow