ಕುಲಪತಿಗಳು


ಪ್ರೊ. ಹೆಚ್ ರಾಜಶೇಖರ್
ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರ)
ದೂರವಾಣಿ : 0821 – 2419666
ಈ ಮೇಲ್ : vc@uni-mysore.ac.in
ಪ್ರೊ. ಹೆಚ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರ)