ಕೋರ್ಸ್(ವಿಷಯಗಳ) ವಿವರ

ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳುಕಾಲಾವಧಿಅರ್ಹತೆ ಮಾನದಂಡ
1  ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಅಣುಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ2 ವರ್ಷಗಳು(4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು)ಬಿ.ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 45% ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಗಳು
2 ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 55%